OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI POSNETKOV VIDEO NADZORA

 OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) IN 76. ČLENU ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V EVIDENCI POSNETKOV VIDEO NADZORA
Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
EPPS d.o.o., Stegne 13a, 1000 Ljubljana

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, EPPS d.o.o., Stegne 13a, 1000 Ljubljana
e-naslov: dpo@epps.si

 

Namen obdelave osebnih podatkov:

 • S sistemom videonadzora se v EPPS-u obdelujejo osebni podatki zaradi varovanja oseb in premoženja v obsegu, ki zagotavlja oziroma omogoča:
  zagotavljanje varovanja in varnosti zaposlenih, strank in tretjih oseb ter premoženja na površinah v najemu (vhod, produkcija in priprava in podpora;
 • razjasnitev okoliščin in identifikacija storilcev, pri varnostnih dogodkih, kjer pride do škode na premoženju ali so storjena dejanja zoper zdravje ali življenje oseb, pri čemer se dokazni material uporablja za potrebe delovno-pravnih postopkov in pristojnih organov pregona ter drugih upravnih in sodnih organov;
 • nadzor vstopa in izstopa oseb v poslovne prostore za potrebe varovanja oseb in premoženja ter celotnega območja družbe pred deviantnimi primeri (živa slika).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Splošna uredba o varstvu podatkov – 6. člen, 1. točka, alineja c v povezavi s 3. poglavjem ZVOP-2, ki ureja videonadzor, natančneje s 76. (splošne določbe), 77. (dostop v poslovne prostore) in 78. členom (videonadzor znotraj delovnih prostorov) ter Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 17/11) v povezavi z Uredbo o obveznem organiziranju varovanja (Ur. l. RS št. 80/12), kjer je EPPS d.o.o. s sklepom Vlade RS zavezana k organiziranju obveznega varovanja na podlagi Zakona in Uredbe.

Pooblastila za neposredni dostop do videonadzornega sistema in posnetkov dodeljuje direktor EPPS-a, in sicer:

 • direktor EPPS-a ima stalen dostop do celotnega sistema in možnost zavarovanja posnetkov;
 • druge pooblaščene osebe iz EPPS-a imajo možnost dostopa do videonadzornega sistema za namen izvajanja notranjih preiskav
 • druge pooblaščene osebe, ki imajo vpogled v živo sliko z namenom izvajanja receptorske službe;
 • ostale osebe nimajo neposrednega dostopa do videonadzornega sistema in morajo podati upravičeno zahtevo za dostop do posnetkov za določen namen (razjasnitev okoliščin varnostnih dogodkov, ipd.).

Druge osebe, ki izkažejo upravičen interes (npr. policija, posamezniki, ipd.) – omejen dostop do posnetkov v skladu z ustrezno zakonsko podlago in opredeljenim namenom.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Osebni podatki v tretjo državo ali mednarodno organizacije se ne prenašajo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
Posnetki iz sistema video nadzora se hranijo v odvisnosti od kapacitete pomnilnika na lokaciji, kjer je sistem video nadzora vzpostavljen, praviloma vsaj 5 dni, potem se prepišejo.

 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v sistemu video nadzora, ima zagotovljene vse pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, kot so določene v Splošni uredbi in ZVOP-2:

 • pravico do informacij o obdelavi in dostopa do svojih osebnih podatkov;
 • v kolikor je to primerno, pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti ter ugovora obdelave svojih osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov zgolj v relevantnem delu, kjer se na posnetku video nadzornega sistema nahaja on. V ta namen mora zahtevo specificirati na način, da jasno in nedvoumno navede, v katerem prostoru se je nahajal, v katerem časovnem obdobju (datum in ura), prav tako pa mora podati svojo referenčno fotografijo oziroma opis podobe, oblačil in podobno. Pri podaji zahteve se mora posameznik tudi ustrezno identificirati.

Na obvestilnih tablah na območjih, kjer EPPS d.o.o. izvaja video nadzor, je navedena telefonska številka 01/513 80 00, kjer lahko posamezniki od pooblaščene osebe dobijo informacije v povezavi z izvajanjem video nadzora.

Za morebitna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v povezavi z izvajanjem video nadzora se posameznik lahko obrne na:

 • naslov Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, EPPS d.o.o. d.o.o., Stegne 13a, 1000 Ljubljana;
 • e-naslov: dpo@epps.si.

Na podlagi zahteve posameznika vas bo EPPS d.o.o. o tem tudi obvestila pisno in v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu, na naslov:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
e-naslov: gp.ip@ip-rs.si oz.
telefon: 01/230 97 30.
Več informacij je tudi objavljenih na spletni strani www.ip-rs.si.

Informacije o tem:

 • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
 • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v sistemu video nadzora, so nadzorovani v omejen obsegu in so glede na gibanje v območje snemanja kamer vključeni povsem naključno. O tem, da posameznik vstopa na območje, kjer se izvaja video nadzor, je o tem tudi ustrezno obveščen z obvestilom o izvajanju video nadzora na vstopu na takšno območje, tako da se vsak posameznik lahko tudi odloči, ali bo v takšno območje vstopil ali ne.

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Osebni podatki se ne uporabljajo za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.